[Pascal] Lỗi exitcode 201 và 2

Thảo luận trong 'Lập trình C++'

 1. tunep [Thành viên mới]

  Code:
  PROGRAM dictionary;
  USES crt;
  TYPE banghi = RECORD
  W: STRING;
  T: STRING;
  M: STRING;
  END;
  VAR Enw,Ent,Enm,Vit,Vil,Vin: TEXT; {bien tep}
  F: ARRAY [1..100] OF banghi; {mang luu du lieu tam thoi}
  soluong: LONGINT; {bien lu so luong tu}
  td: STRING; {bien danh dau tu dien dang dung}
  PROCEDURE Information;
  BEGIN
  writeln ('hoho hihi hehe');
  readln;
  END;

  PROCEDURE Menuchinh;FORWARD;
  PROCEDURE Menuphu1;FORWARD;
  PROCEDURE Menuphu2;FORWARD;
  PROCEDURE Menuphu11;FORWARD;
  PROCEDURE Menuphu21;FORWARD;

  PROCEDURE ghidulieu;
  VAR i:INTEGER;
  BEGIN
  clrscr;
  IF td='2' THEN
  BEGIN
  rewrite(Vit);rewrite(Vil);rewrite(Vin);
  FOR i:= 1 TO soluong DO
  BEGIN
  writeln (Vit,F.W);
  writeln (Vil,F.T);
  writeln (Vin,F.M);
  END;
  close(Vit);close(Vil);Close(Vin);
  Menuphu11;
  END
  ELSE
  BEGIN
  clrscr;
  rewrite(Enw);rewrite(Ent);rewrite(Enm);
  FOR i:= 1 TO soluong DO
  BEGIN
  writeln (Enw,F.W);
  writeln (Ent,F.T);
  writeln (Enm,F.M);
  END;
  close(Enw);close(Ent);Close(Enm);
  Menuphu11;
  END;
  END;

  PROCEDURE taidulieu;
  VAR i: INTEGER;
  BEGIN
  IF td='2' THEN
  BEGIN
  clrscr;
  reset (Vit);reset(Vil);reset(Vin);
  WHILE NOT (eof(Vit)AND eof(Vil) AND eof(Vin)) DO
  BEGIN
  i:= i+1;
  IF NOT (eoln(Vit)AND eoln(Vil) AND eoln(Vin)) THEN
  BEGIN
  read (Vit,F.W);
  read (Vil,F.T);
  read (Vin,F.M);
  END
  ELSE
  BEGIN
  readln(Vit);readln(Vil);readln(Vin);
  END;
  soluong:=i-1;
  END;
  close(Vit);close(Vil);Close(Vin);
  END
  ELSE
  BEGIN
  clrscr;
  reset (Enw);reset(Ent);reset(Enm);
  WHILE NOT (eof(Enw)AND eof(Ent) AND eof(Enm)) DO
  BEGIN
  i:= i+1;
  IF NOT (eoln(Enw)AND eoln(Ent) AND eoln(Enm)) THEN
  BEGIN
  read (Enw,F.W);
  read (Enw,F.T);
  read (Enw,F.M);
  END
  ELSE
  BEGIN
  readln(Enw);readln(Ent);readln(Enm);
  END;

  END;
  close(Enw);close(Ent);Close(Enm);
  soluong:=i-1;
  END;
  END;
  PROCEDURE contain;
  BEGIN
  clrscr;
  writeln('contain');
  readln;
  Menuphu21;
  END;

  PROCEDURE lastword;
  BEGIN
  clrscr;
  writeln('lastword');
  readln;
  Menuphu21;
  END;

  PROCEDURE addd;
  BEGIN
  clrscr;
  writeln('add');
  readln;
  Menuphu11;
  END;

  PROCEDURE delete;
  BEGIN
  clrscr;
  writeln('delete');
  readln;
  Menuphu11;
  END;

  PROCEDURE change;
  BEGIN
  clrscr;
  writeln('change');
  readln;
  Menuphu11;
  END;

  PROCEDURE save;
  BEGIN
  clrscr;
  writeln('save');
  readln;
  Menuphu11;
  END;

  PROCEDURE Data;
  BEGIN
  clrscr;
  writeln ('[1] Anh-Viet');
  writeln ('[2] Viet-Anh');
  REPEAT
  IF ((td <> '1' ) AND (td <> '2')) THEN
  BEGIN
  write ('-> Nhap lai: ');
  readln (td);
  END;
  UNTIL ((td='1') OR (td='2'));
  taidulieu;
  END;

  PROCEDURE Searchnormal;
  BEGIN
  clrscr;
  writeln ('Searchnormal');
  readln;
  Menuphu2;
  END;
  PROCEDURE menuphu11;
  VAR lc:STRING;
  BEGIN
  clrscr;
  writeln ('[1] Add');
  writeln ('[2] Change');
  writeln ('[3] Delete');
  writeln ('[4] Save your edit');
  write ('-> ');
  readln (lc);
  REPEAT
  IF (lc <> '1' ) AND (lc <> '2') AND (lc<>'3') AND (lc<>'4') AND (lc<>'0') THEN
  BEGIN
  write ('-> Nhap lai: ');
  readln (lc);
  END;
  UNTIL ((lc='1') OR (lc='2') OR (lc='3') OR (lc='4') OR (lc='0'));
  IF lc='1' THEN Addd ELSE IF lc='2' THEN Change
  ELSE IF lc='3' THEN Delete
  ELSE IF lc='4' THEN save
  ELSE IF lc='0' THEN Menuphu1;
  END;

  PROCEDURE menuphu21;
  VAR lc: STRING;
  BEGIN
  clrscr;
  writeln ('[1] Last word');
  writeln ('[2] Contain');
  write ('-> ');
  readln (lc);
  REPEAT
  IF (lc <> '1' ) AND (lc <> '2') AND (lc<>'0') THEN
  BEGIN
  write ('-> Nhap lai: ');
  readln (lc);
  END;
  UNTIL ((lc='1') OR (lc='2') OR (lc='0'));
  IF lc='1' THEN Lastword ELSE IF lc='2' THEN Contain ELSE IF lc='0' THEN Menuphu2;
  END;

  PROCEDURE menuphu2;
  VAR lc: STRING;
  BEGIN
  clrscr;
  writeln ('[1] Search normal');
  writeln ('[2] Search advanced');
  write ('-> '); readln (lc);
  REPEAT
  IF (lc <> '1' ) AND (lc <> '2') AND (lc<>'0') THEN
  BEGIN
  write ('-> Nhap lai: ');
  readln (lc);
  END;
  UNTIL ((lc='1') OR (lc='2') OR (lc='0'));
  IF lc='1' THEN Searchnormal ELSE IF lc='2' THEN Menuphu21 ELSE IF lc='0' THEN Menuchinh;
  END;

  PROCEDURE menuphu1;
  VAR lc: STRING;
  BEGIN
  clrscr;
  writeln ('[1] Data');
  writeln ('[2] Edit');
  write ('-> ');
  readln (lc);
  REPEAT
  IF ((lc <> '1' ) AND (lc <> '2') AND (lc<> '0'))THEN
  BEGIN
  write ('-> Nhap lai: ');
  readln (lc);
  END;
  UNTIL ((lc='1') OR (lc='2') OR (lc='0'));
  IF lc='1' THEN Data ELSE IF lc='2' THEN menuphu11 ELSE IF lc='0' THEN menuchinh;
  END;

  PROCEDURE menuchinh;
  VAR lc:STRING;
  BEGIN
  clrscr;
  textcolor(yellow);writeln('HOME');textcolor(white);
  writeln ('[1] Dictionary');
  writeln ('[2] Search');
  writeln ('[3] How to use this software and informations');
  write ('-> ');
  readln (lc);
  REPEAT
  IF (lc <> '1') AND (lc <> '2') AND (lc <> '3') AND (lc<>'0') THEN
  BEGIN
  write ('-> Nhap lai: ');
  readln (lc);
  END;
  UNTIL (((lc='1') OR (lc='2') OR (lc='3') OR (lc='0')));
  IF lc='1' THEN menuphu1
  ELSE IF lc='3' THEN Information
  ELSE IF lc='2' THEN Menuphu2;
  END;

  BEGIN
  clrscr;
  assign (Enw,'C:\Dictionary\EnVi\Word.txt');
  assign (Ent,'C:\Dictionary\EnVi\Wordtype.txt');
  assign (Enm,'C:\Dictionary\EnVi\Meaning.txt');
  assign (Vit,'C:\Dictionary\ViEn\Tu.txt');
  assign (Vil,'C:\Dictionary\ViEn\Loaitu.txt');
  assign (Vin,'C:\Dictionary\ViEn\Nghia.txt');
  menuchinh;
  END.
  Đây là phần mêm từ điển em nộp cho trường, các phần khác thì ko có gì tuy nhiên khi vào data để chọn từ điển nếu chon Anh-Viet thì văng ra exitcode là 201 còn viet-anh thì 2 @@. Em chỉ mới viết 1 nửa, các phần còn lại đều ổn. Em nghĩ là ct con taidulieu có vấn đề.

Chia sẻ trang này